Onafhankelijk kennisinstituut

Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. We richten ons voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Ons motto is Enabling Delta Life. Als toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol als haar kennis wordt verzilverd in en voor de samenleving. Deltares stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen.

Bij Deltares is kennis de kern. Alle opdrachten en projecten, of ze nu gefinancierd worden door de markt of uit gelden voor strategisch onderzoek, leveren een bijdrage aan het verstevigen van de kennisbasis. Daarnaast hechten wij zeer aan openheid en transparantie. Die houding is onder meer terug te zien in het vrij toegankelijk maken van de door Deltares ontwikkelde software en modellen. Open source werkt is onze vaste overtuiging. Deltares heeft ruim 800 medewerkers en is gevestigd in Delft en Utrecht. Onderstaande thematiek wordt binnen Deltares en de Deltares Software Dagen gehanteerd.

Waterveiligheid
Door zeespiegelstijging in combinatie met bodemdaling, een wisselvalliger neerslagpatroon en de toenemende bevolking en bedrijvigheid nemen de risico’s in verstedelijkte delta’s, kustregio’s en riviergebieden flink toe. In dit thema gaat het om het voorkomen van en het omgaan met (de gevolgen van) overstromingen. Het
beheersen van overstromingsrisico’s vraagt om gerichte investeringen en zorgvuldige communicatie over de restrisico’s.

Ecosystemen en Milieukwaliteit
Het Nationaal Waterplan schetst de02F05197 hoofdlijnen van het nationale waterbeleid in de Nederlandse delta. Het plan beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van klimaat, demografie en economie en investeren in duurzaam waterbeheer. De gezondheid en het functioneren van ecosystemen vragen specifiek aandacht. Kennis over het functioneren van ecosystemen is van essentieel belang voor het beheer, duurzame gebruik en inrichting van onze leefomgeving. Schoon water en een gezonde (water)bodem zijn belangrijke maatschappelijke vraagstukken die de komende jaren veel aandacht zullen blijven eisen.

Water en Grondstoffen

Het innoveren van watersystemen vraagt omGS_DELTARES BEELDBANK 1 (221) het uitdiepen van proceskennis (fundamentele watersysteemkennis) en om instrumenten ter ondersteuning van het waterbeleid en -beheer. Deze proceskennis moet op effectieve wijze worden ingezet bij waterbeheervraagstukken en gebiedsontwikkelingsprocessen. Voldoende aandacht voor een juiste kennisoverdracht is daarbij essentieel. Dit betekent in de eerste plaats dat complexe modellen moeten worden omgezet in gebruikersvriendelijke systemen. Verder vraagt het dat we meer inzicht krijgen hoe nauwkeurig een antwoord op een bepaald moment moet zijn om besluitvorming te ondersteunen, en dat de gebruiker inzicht heeft in hoe nauwkeurig het antwoord is.

Bouwen in de Delta
De moeilijkheidsgraad van de bouwopgave AZB 1in Nederland wordt voortdurend hoger door de toenemende bevolkingsdichtheid, mobiliteit en welvaart, doordat de ruimte beperkter, de nog beschikbare grond slapper en de maatschappelijke verlangens groter worden. Door de trend in toenemende mate ondergronds te gaan nemen risico’s en faalkosten toe (Haagse Tramtunnel, NZ-lijn). Het Nederlandse laagland is leefbaar gemaakt door waterbeheer, maar door de verwachte klimaatverandering en zeespiegelstijging zijn er de laatste jaren vragen gerezen over de duurzaamheid van de gekozen beheersstrategieën: we pompen onszelf naar beneden. Ook zijn er twijfels over de toenemende risico’s van het wonen in het laagland en is bij bestaande nieuwbouwlocaties gebleken dat meerkosten ontstaan doordat onvoldoende rekening is gehouden met het ondergrond- en watersysteem ter plaatse.

Duurzame Inrichting van Deltagebieden
Inrichting en ordening dragen bij aan een13 drijvende stad HR duurzaam ruimtegebruik van delta’s. Uitgangspunt voor Deltares is dat het geo-ecosysteem bepalend is voor de gebruiksmogelijkheden en kwaliteiten op de lange termijn, en dus sturend is voor het ruimtelijk ontwerpen en inrichten van gebieden. Om te komen tot een duurzame inrichting is het van belang bij het ontwerpen aan te sluiten bij de dynamiek van het systeem. Daarnaast zijn ook de maatschappelijke wensen niet statisch. De kansen en beperkingen van het fysieke systeem en de maatschappelijke wensen spelen een belangrijke rol in het proces van het Ruimtelijke Ordenen.

Software Innovaties
Software is een plek waar ontwikkelde3D Viewer - D-Flow Flexible Mesh-600x520 kennis kan condenseren, waarmee kennis overgedragen kan worden en gebruikt kan worden in diverse onderzoeken of operationele systemen. Software en met name software innovatie en integratie zijn daarmee van cruciaal belang, omdat deze ons in staat stellen op basis van de laatste inzichten en beste verwachtingen te handelen, – zo mogelijk – gebruikmakend van de interoperabiliteit met aangrenzende systemen en databases.